شنبه 4 بهمن 1399
23  /  January  /  2021
10  /  جمادى الآخرة  /  1442
ساعت  23:57 دقیقه

استانداردهای حسابرسی

10 / 10
از 1 کاربر

هدف اصلی استاندارد حسابرسی که البته این استاندارد ها در هر کشوری متفاوت میباشد سنجش کیفیت کار حسابرسان میباشد. استاندارد حسابرسی  به انواع گوناگونی تقسیم بندی میشوند که شامل استاندارد حسابرسی عمومی، استاندارد حسابرسی عملیات و استاندارد گزارشگری میشود.

استاندارد حسابرسی عمومی از استاندارد هایی است که اجرای آن باید توسط اشخاص با صلاحیت که آموزش های لازم را دیده باشند انجام شود. از این دسته استاندارد حسابرسی موسسات دولتی و غیر دولتی استفاده میکنند که وظیفه اصلی آنها حسابرسی فعالیت های یک مجموعه میباشد.

استاندارد حسابرسی عملیات از استاندارد های دقیقی است که از برنامه ریزی مناسب و کافی برخوردار است  و در این سیستم کارکنان باید به گونه سرپرستی شوند که در مسیر صحیح قرار بگیرند و باید آموزش های لازم به آنها داده شود.

استاندارد حسابرسی گزارشگری نیز همانطور که از نامش پیداست برای تهیه گزارش از صورت های مالی به کار گرفته میشود. در تهیه این گزارش از روش کتبی استفاده میشود بدین معنی که گزارش استخراج شده به صورت کتبی میباشد.

پیش نویس استاندارد های حسابرسی

شماره عنوان فایل pdf
580 تاییدیه کتبی مدیران (تجدیدنظر شده 1395) دانلود
560 رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه (تجدیدنظر شده 1395) دانلود

استاندارد های مصوب حسابرسی 

شماره عنوان فایل pdf
 4410 تنظيم‌ اطلاعات‌ مالي‌  دانلود
 4400 اجراي روشهاي توافقي‌ رسيدگي‌ به‌ اطلاعات‌ مالي‌  دانلود
 3400 رسيدگي به اطلاعات مالي آتي- 1384  دانلود
2410 بررسي اجمالي ‌اطلاعات مالي ‌ميان‌ دوره‌اي ‌توسط حسابرس ‌مستقل ‌واحد تجاری 1388  دانلود
2400 بررسي‌ اجمالي‌ صورتهاي‌ مالي‌  دانلود
805 استاندارد حسابرسی 805 ملاحظات خاص در حسابرسي یک صورت مالي یا اجزای یک صورت مالی (1390)  دانلود
800 استاندارد حسابرسی 800 ملاحظات خاص در حسابرسي صورتهاي مالي تهيه شده براساس چارچوبهاي با مقاصدخاص (تجدید نظر شده 1390 )  دانلود
720 ساير اطلاعات مندرج در گزارشهاي حاوي صورتهاي مالي حسابرسي شده  دانلود
710 اطلاعات مقايسه‌ای  دانلود
706 بندهاي تاكيد بر مطلب خاص و ساير بندهاي توضيحي در گزارش حسابرس مستقل- 1389  دانلود
705 اظهارنظرهاي تعديل شده در گزارش حسابرس مستقل - 1389  دانلود
700 گزارشگري نسبت به صورتهاي مالي - تجديدنظر شده 1389  دانلود
620 استفاده‌ از نتايج‌ كار كارشناس‌  دانلود
610 ارزيابي‌ كار واحد حسابرسي‌ داخلي  دانلود
600 ملاحظات خاص در حسابرسي صورتهاي مالي گروه - شامل كار حسابرسان بخش - تجديدنظر شده 1389  دانلود
580 تاييديـه‌ مـديران‌  دانلود
570 تداوم‌ فعاليت - تجديدنظر شده 1383 ‌  دانلود
 560 رويدادهاي‌ پس‌ از تاريخ‌ ترازنامه  دانلود
550 اشخاص وابسته - تجديدنظر شده 1389  دانلود
540  حسابرسی برآوردهای حسابداری، شامل برآوردهای حسابداری ارزش منصفانه و موارد افشای مرتبط- تجدیدنظر شده 1392 دانلود
530 نمونه‌گیری در حسابرسی (تجدیدنظر شده 1395)  دانلود
520  شواهد حسابرسی ـ روشهای تحلیلی (تجدیدنظر شده 1395) دانلود
510 حسابرسی نخستین ـ مانده‌های اول دوره (تجدیدنظر شده 1395)  دانلود
505  تاییدیه های برون سازمانی- تجدیدنظر شده 1392 دانلود
501 شواهد حسابرسی ـ ملاحظات خاص در خصوص برخی از اقلام (تجديد نظر شده 1395)  دانلود
500 شواهد حسابرسی (تجديد نظر شده 1395)  دانلود
450  ارزیابی تحریفهای شناسایی شده در حسابرسی دانلود
 330 برخوردهای حسابرس با خطرهای ارزیابی شده (تجدید نظر شده 1393)  دانلود
320 استاندارد حسابرسی 320 اهمیت در برنامه ریزی و اجرای عملیات حسابرسی (تجدید نظر شده 1392 )  دانلود
315  تشخیص و ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت از طریق شناخت واحد تجاری و محیط آن (تجدیدنظر شده 1393) دانلود
300 استاندارد حسابرسی 300 برنامه‌ریزی حسابرسی صورتهای مالی (تجدیدنظر شده 1392 )  دانلود
265 اطلاع‌رسانی ضعفهای کنترلهای داخلی به ارکان راهبری و مدیران اجرایی  دانلود
260  اطلاع‌رسانی به ارکان راهبری دانلود
250 ارزيابي رعايت قوانين و مقررات در حسابرسي صورتهاي مالي (تجدید نظر شده 1394)  دانلود
240 مسئولیت حسابرس در ارتباط با تقلب، در حسابرسی صورتهای مالی (تجدید نظر شده 1394)  دانلود
230 مستندات حسابرسی (تجدید نظر شده 1395)  دانلود
220 كنترل كيفيت حسابرسي اطلاعات مالي تاريخي-تجديد نظر شده 1386  دانلود
210 قـرارداد حسابرسـي‌  دانلود
200  استاندارد حسابرسی 200 اهداف کلی حسابرس مستقل و انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی (تجدید نظر شده 1391) دانلود
1 کنترل کيفيت در مؤسسات ارائه‌کننده خدمات حسابرسي،ساير خدمات اطمينان‌بخشي و خدمات مرتبط  دانلود
0 مقدمه استانداردهاي حسابرسي، ساير خدمات اطمینان‌بخشی و خدمات مرتبط  دانلود

استاندارد های حسابرسی عملیاتی

شماره عنوان فایل pdf
استانداردهای حسابرسی عملیاتی  دانلود
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :